Sędz.2018.6.13

| Akt nieoceniany
Wersja od: 13 czerwca 2018 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 13 czerwca 2018 r.
w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy - Prawo prywatne międzynarodowe (druk senacki nr 760)

Krajowa Rada Sądownictwa po zapoznaniu się z projektem ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy - Prawo prywatne międzynarodowe (druk senacki nr 760) - przesłanym przy piśmie Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu RP z 10 maja 2018 r. (znak: BPS.DKS.KU.0401.4.2018), w zakresie swoich kompetencji nie zgłasza uwag do jego treści.