Sędz.2018.10.19

| Akt nieoceniany
Wersja od: 19 października 2018 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 19 października 2018 r.
w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny

Krajowa Rada Sądownictwa po zapoznaniu się z projektem ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny - przesłanym przy piśmie Szefa Kancelarii Sejmu z 25 września 2018 r. (znak: GMS-WP-173-247/18), opiniuje go pozytywnie.