Lekarz.2018.4.6

| Akt nieoceniany
Wersja od: 6 kwietnia 2018 r.

STANOWISKO Nr 15/18/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 6 kwietnia 2018 r.
w sprawie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem Internetowego Konta Pacjenta

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem Internetowego Konta Pacjenta, o którym Minister Zdrowia poinformował w piśmie z dnia 16 marca 2018 r., znak: FZP.0212.2.2018.AW, zgłasza następujące uwagi do przedmiotowego projektu ustawy:

Internetowe Konto Pacjenta (IKP) ma umożliwiać pacjentowi m.in. składanie różnego rodzaju oświadczeń, np. o wyrażeniu zgody na udzielenie określonego świadczenia czy zgody na udzielanie informacji o stanie zdrowia (art. 1 pkt 4 projektu ustawy dotyczący art. 7a w ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia). Ma to być możliwe dopiero po uzyskaniu przez pacjenta dostępu do IKP. Jednakże uzyskanie dostępu do IKP, a następnie do jego funkcjonalności, wymaga dostępu do internetu. Biorąc pod uwagę, że nie wszyscy pacjenci korzystają z internetu oraz że uzyskanie dostępu do IKP wymaga posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego, profilu zaufanego na ePUAP lub dostępu do Zintegrowanego Informatora Pacjenta, rodzą się wątpliwości dotyczące celowości wprowadzanego systemu, z którego będzie korzystać niewielki procent pacjentów.

Ponadto, w związku z obowiązkiem prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej, pojawiają się wątpliwości, w jaki sposób będą gromadzone i przechowywane różnego rodzaju oświadczenia pacjenta (np. na udzielenie określonego świadczenia), które nie zostaną złożone za pośrednictwem IKP, a w postaci papierowej.

Zgodnie z art. 1 pkt 5 projektu ustawy w ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia dodaje się art. 8b, który przewiduje, że usługodawcy i podmioty prowadzące rejestry medyczne są obowiązane zapewnić zgodność swoich systemów teleinformatycznych z minimalnymi wymaganiami technicznymi i funkcjonalnymi, które będą zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej. Z uwagi na fakt, że aktualnie nie wiadomo jakie będą to wymagania, powstają wątpliwości, czy konieczność dostosowania się do tych wymogów nie spowoduje dodatkowych kosztów po stronie usługodawców i podmiotów prowadzących rejestry medyczne.