Lekarz.2018.8.31

| Akt nieoceniany
Wersja od: 31 sierpnia 2018 r.

STANOWISKO Nr 7/18/VIII
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 31 sierpnia 2018 r.
w sprawie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej

Naczelna Rada Lekarska po zapoznaniu się z projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej, zamieszczonym na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji, o której poinformował Pan Zbigniew Król - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia w piśmie z dnia 16 sierpnia 2018 r. znak: FZP.0212.6.2018.AW, przedstawia następujące uwagi do projektowanej ustawy:

Proponowany przepis art. 59aa ust. 2 ustawy oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ustanawia wymóg wystawienia skierowania w postaci elektronicznej, o których mowa w art. 32, art. 57 i art. 58 ustawy za wyjątkiem skierowania wystawionego:

1) dla osoby o nieustalonej tożsamości;
2) w przypadku braku dostępu do systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia;
3) na potrzeby świadczenia opieki zdrowotnej, udzielanego poza granicami kraju, o którym mowa w art. 42a.

Z kolei w ust. 3 przepisu zawarto wymóg wystawienia skierowania, o którym mowa w art. 32 w postaci elektronicznej przypadku gdy:

1) uprawnia świadczeniobiorcę do wpisu na listę oczekujących na udzielenie świadczenia oraz otrzymania tego świadczenia od świadczeniobiorcy, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, których dotyczy skierowanie;
2) otrzymania świadczenia opieki zdrowotnej realizowanego wyłącznie na podstawie skierowania, jeżeli świadczenie to będzie finansowane ze środków innych niż środki publiczne.

Zatem wprowadzenie obligatoryjnego wymogu wystawiania skierowania w postaci elektronicznej w ww. przypadkach w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie projektowanej ustawy będzie kolidowało z art. 56 ust. 3 ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, który zawiera ogólną regułę, że skierowania mogą być wystawiane w postaci papierowej do końca 2020 r.