Akty korporacyjne

Sędz.2019.3.8

| Akt nieoceniany
Wersja od: 8 marca 2019 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 8 marca 2019 r.
w przedmiocie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie, przekazanym przy piśmie Ministra Sprawiedliwości z 18 lutego 2019 r. (znak: DLPK-I-400-1/18), nie zgłasza uwag do jego treści.