Projekt ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu... - OpenLEX

Projekt ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego oraz o zmianie ustawy o zadośćuczynieniu rodzinom ofiar zbiorowych wystąpień wolnościowych w latach 1956 - 1983.

Akty korporacyjne

Sędz.2012.2.9

Akt nieoceniany
Wersja od: 9 lutego 2012 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 9 lutego 2012 r.
w przedmiocie projektu ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego oraz o zmianie ustawy o zadośćuczynieniu rodzinom ofiar zbiorowych wystąpień wolnościowych w latach 1956 - 1983.

Krajowa Rada Sądownictwa po zapoznaniu się z tekstem przedłożonego jej do zaopiniowania poselskiego projektu ustawy Klubu Parlamentarnego "Prawo i Sprawiedliwość" o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego oraz o zmianie ustawy o zadośćuczynieniu rodzinom ofiar zbiorowych wystąpień wolnościowych w latach 1956 - 1983 opiniuje go co do zasady pozytywnie.

Należy jednak podnieść, że proponowana w projekcie instytucja rewindykacji odszkodowania i zadośćuczynienia co do osób określonych w art. 8 ust 5 ustawy lutowej w brzmieniu nadanym jej przez nowelizację ustawą z dnia 19 września 2007 r. nie jest jasna. Wątpliwości budzi zwłaszcza blankietowy zapis treści proponowanych ust 6 - 8 art. 8 ustawy lutowej, gdzie mowa jest tylko o procedowaniu przez Sąd w tym przedmiocie "we właściwym trybie" i w oparciu o "stosowne informacje" przekazane przez Instytut Pamięci Narodowej - Komisję ścigania zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Zdaniem Rady niedopuszczalna jest ogólnikowość tych sformułowań, gdyż narusza to zasady dobrej legislacji.