Lekarz.2017.11.10

| Akt nieoceniany
Wersja od: 10 listopada 2017 r.

STANOWISKO Nr 20/17/VII
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 10 listopada 2017 r.
w sprawie projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018

Naczelna Rada Lekarska, po zapoznaniu się z projektem ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018, przekazanym przy piśmie Pana Adama Podgórskiego, Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu, znak: GMS-WP-173-259/17, zgłasza następujące uwagi do przedmiotowego projektu ustawy:

W art. 12 przedmiotowego projektu ustawy, jak również w uzasadnieniu na str. 5 w akapicie nr 3 oraz w OSR, w pkt 6 "Wpływ na sektor finansów publicznych" podano, że projekt ustawy przewiduje finansowanie w roku 2018 staży podyplomowych oraz szkoleń specjalizacyjnych lekarzy dentystów oraz specjalizacji pielęgniarek i położnych ze środków Funduszu Pracy. Tak wskazany zakres zadań, które będą finansowane w roku 2018 ze środków Funduszu Pracy nie koreluje ze wszystkimi zadaniami, które mają być finansowane w roku 2018 ze środków Funduszu Pracy, a o których mowa w projekcie ustawy. Zgodnie z art. 29 projektu ustawy w roku 2018 ze środków Funduszu Pracy będzie finansowana, oprócz stażu podyplomowego oraz szkoleń specjalizacyjnych, również rezydentura. Nie jest jasne, czy kwota podana w OSR oraz w uzasadnieniu do przedmiotowego projektu z przeznaczeniem na ww. zadania obejmuje również rezydenturę. W projekcie ustawy, z wyjątkiem źródła finansowania, nie wskazano wysokości środków finansowych, jakie planuje się przeznaczyć na sfinansowanie rezydentury w roku 2018.

Niezależnie od powyższego Naczelna Rada Lekarska oczekuje znacznego wzrostu przewidzianych w roku 2018 nakładów budżetowych na finansowanie rezydentur, w szczególności na zapewnienie środków na postulowany przez specjalizujących się lekarzy wzrost wynagrodzeń za pracę.