Projekt ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium... - OpenLEX

Projekt ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Akty korporacyjne

Sędz.2012.2.9

Akt nieoceniany
Wersja od: 9 lutego 2012 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 9 lutego 2012 r.
w przedmiocie projektu ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Krajowa Rada Sądownictwa po zapoznaniu się z projektem ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgłasza do niego następujące uwagi.

Rada proponuje przede wszystkim rozważenie czy konieczne jest zamieszczanie w art. 13 pkt 1 projektowanej ustawy definicji szczególnego wyzysku. Projektodawca nie nadaje temu pojęciu innego znaczenia niż funkcjonuje ono w polskim prawie. Ustawowa definicja tego pojęcia jest więc zbędna. Nadto kwalifikacja danego stanu faktycznego jako stanu spełniającego przesłankę szczególnego wyzysku nie nastręcza wątpliwości interpretacyjnych, jako że jest to pojęcie znane w języku polskim.

Rada proponuje też usunięcie z art. 13 pkt 1 projektowanej ustawy, w którym zawarto propozycję nowelizacji art. 115 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks Karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) poprzez dodanie § 24, sformułowania "w szczególności ze względu na płeć". Współcześnie pojęcie dyskryminacji ma desygnat znacznie szerszy niż płeć, a dotyczy takich cech jak wiek, niepełnosprawność, rasa, pochodzenie etniczne, narodowość, orientacja seksualna, itp. Brak jest też aksjologicznych powodów dla czynienia jakichkolwiek rozróżnień między tymi cechami. Wystarczające więc będzie użycie w proponowanym przepisie słowa "dyskryminacja" bez odnośników do cech dyskryminujących.

Rada krytycznie odnosi się również do koniunkcyjnego ujęcia zawartego w tym przepisie sformułowania "...zdrowie i bezpieczeństwo osób, którym powierzono wykonywanie pracy w takich warunkach i uchybia ich godności ludzkiej", uznając za odpowiedniejszą formę alternatywę: "lub uchybia godności ludzkiej". Proponowana zmiana wyeliminuje ryzyko pojawienia się wątpliwości interpretacyjnych w sytuacji gdy oceniany, w procesie stosowania projektowanej normy stan faktyczny, będzie można uznać za niebezpieczny bądź zagrażający zdrowiu, ale nie uchybiający godności ludzkiej.

Należy również zauważyć, że wyzysk łączy się raczej z ekonomicznymi warunkami świadczenia pracy, a nie z dyskryminacją.