Sędz.2018.7.13

| Akt nieoceniany
Wersja od: 13 lipca 2018 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 13 lipca 2018 r.
w przedmiocie projektu ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów

Krajowa Rada Sądownictwa po zapoznaniu się z projektem ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów - przesłanym przy piśmie Szefa Kancelarii Sejmu z 2 lipca 2018 r. (znak: GMS-WP-173-192/18), w zakresie swoich kompetencji nie zgłasza uwag do jego treści.