Lekarz.2017.10.13

| Akt nieoceniany
Wersja od: 13 października 2017 r.

STANOWISKO Nr 65/17/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 13 października 2017 r.
w sprawie projektu ustawy o ochronie danych osobowych

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z projektem ustawy o ochronie danych osobowych, przesłanym przy piśmie Ministra Cyfryzacji - Pani Anny Streżyńskiej z dnia 14 września 2017 r., znak: DP-WLI.0211.2.2017 zgłasza następujące uwagi do przedmiotowego projektu.
1. W związku z systemowym ujęciem zagadnień związanych z kontrolą przedsiębiorców oraz trybem prowadzenia tej kontroli określonym w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wyraża wątpliwość czy regulacja zawarta w treści art. 73 projektu ustawy nie powinna zostać przeniesiona - z odpowiednią modyfikacją - do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
2. Zgodnie z projektowaną ustawą Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych uzyska uprawnienie do nakładania bardzo wysokich kar finansowych za rażące naruszenia przepisów prawa - nawet w kwocie 20 mln euro. Prezes Urzędu będzie miał również możliwość nałożenia kar pieniężnych na podmioty publiczne (np. Narodowy Fundusz Zdrowia), jednakże granica możliwych do nałożenia kar na sektor publiczny została w projekcie ograniczona do kwoty 100 tysięcy złotych. Samorząd lekarski postuluje, by wśród podmiotów do których będą miały zastosowanie obniżone kwoty kar administracyjnych znalazły się również podmioty lecznicze. Stosowanie tak wysokich kar w stosunku do podmiotów leczniczych nie leży w interesie publicznym, gdyż mogłoby doprowadzić do pogorszenia ich sytuacji finansowej, a nawet do likwidacji placówek medycznych, a w konsekwencji do ograniczenia dostępu do świadczeń medycznych.
3. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zwraca uwagę, iż konieczność przygotowania odpowiedniego środowiska IT w związku z wprowadzonymi zmianami w zakresie ochrony danych osobowych spowoduje znaczący wzrost kosztów działalności podmiotów leczniczych, obowiązanych do przestrzegania przepisów w procesie przetwarzania danych osobowych. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej postuluje zatem, aby podmioty lecznicze, które będą musiały ponieść te nakłady miały zapewnione zwiększone finansowanie świadczeń.
4. Postulatem samorządu lekarskiego jest to, aby miał on realną możliwość wszczynania i prowadzenia postępowań przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawach naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych członków samorządu lekarskiego przez inne podmioty.
5. Zastrzeżenia budzi art. 20 ust. 4 pkt 2 projektu ustawy. Proponuje się, aby wyrazy "tytuł naukowy doktora" zastąpić wyrazami "stopień naukowy doktora".