Akty korporacyjne

Sędz.2019.4.2

| Akt nieoceniany
Wersja od: 2 kwietnia 2019 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 2 kwietnia 2019 r.
w przedmiocie projektu ustawy o nieletnich

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem ustawy o nieletnich, przekazanym przy piśmie Ministra Sprawiedliwości z 20 marca 2019 r. (znak: DL-111-406- 2/18), nie zgłasza uwag do jego treści.