Akty korporacyjne

Sędz.2019.3.8

| Akt nieoceniany
Wersja od: 8 marca 2019 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 8 marca 2019 r.
w przedmiocie projektu ustawy o elektronizacji doręczeń oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem ustawy o elektronizacji doręczeń oraz zmianie niektórych innych ustaw, przekazanym przy piśmie Ministra Cyfryzacji z 13 lutego 2019 r. (znak: DP-I.0211.13.2018), nie zgłasza uwag do jego treści.