Sędz.2018.2.7

| Akt nieoceniany
Wersja od: 7 lutego 2018 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 27 lutego 2018 r.
w przedmiocie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu (druk senacki nr 736)

Krajowa Rada Sądownictwa po zapoznaniu się z przedłożonym projektem - przesłanym przy piśmie Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Stanisława Gogacza z 21 lutego 2018 r. BL.0401.801.2018, postanowiła nie zgłaszać uwag.