Akty korporacyjne

Lekarz.2018.10.27

| Akt nieoceniany
Wersja od: 27 października 2018 r.

STANOWISKO Nr 55/18/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 27 października 2018 r.
w sprawie projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń, nadesłanym przy piśmie Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia, pani Józefy Szczurek-Żelazko z dnia 5 października 2018 r., znak: MD.0212.1.2018(2) negatywnie opiniuje przedstawiony projekt i zgłasza następujące uwagi.

Projekt rozporządzenia przewiduje zmniejszenie liczby obowiązkowych badań specjalistycznych i diagnostycznych, które będą przeprowadzane przy wydawaniu orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym. Projekt ogranicza również częstotliwość badań okresowych z dotychczasowych 6 miesięcy wprowadzając obowiązek ich ponawiania jedynie co 12 miesięcy. W ocenie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej projektowane rozwiązania nie zasługują na poparcie, ponieważ prowadzą do zmniejszenia bezpieczeństwa osób uprawiających sport.

W załączonym do projektu rozporządzenia pisemnym uzasadnieniu oraz ocenie skutków regulacji brak jest dostatecznie przekonującego wyjaśnienia, jakie są powody wprowadzenia zmian. Nieprzekonujące jest w szczególności stwierdzenie, że rozporządzenie doprowadzi do zwiększenia dostępności badań specjalistycznych dla osób uprawiających lub zamierzających uprawiać sport. Samorząd lekarski stoi na stanowisku, że podstawowym kryterium tej regulacji prawnej powinno być zapewnienie bezpieczeństwa osób uprawiających sport.

Za utrzymaniem dotychczasowej częstotliwości badań okresowych co 6 miesięcy przemawia przede wszystkim konieczność rzetelnego monitorowania stanu zdrowia zawodników. Wydłużenie okresu badań do 12 miesięcy jest szczególnie nieuzasadnione w przypadku sportów walki i płetwonurkowania oraz w przypadku uczniów szkół sportowych, gdzie wielokrotnie w ciągu pierwszych 6 miesięcy od badania lekarskiego pojawiają się wskazania (np. natury kardiologicznej czy ortopedycznej) przemawiające za odsunięciem od dalszego uprawiania wybranego sportu. Przeprowadzając badania okresowe z odpowiednią częstotliwością można ograniczyć odsetek ciężkich kontuzji doznawanych na skutek przeciążenia sportowego.

W ocenie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej projekt rozporządzenia wprowadza także nieuzasadnione zmniejszenie liczby obowiązkowych badań diagnostycznych i specjalistycznych. Dotychczas obowiązujące rozporządzenie przewiduje konieczność przeprowadzenia co najmniej 11 badań w ramach badania wstępnego każdego zawodnika oraz dalszych 4 badań w zależności od uprawianej dyscypliny sportu, tymczasem przedstawiony do zaopiniowania projekt ograniczą tę liczbę obowiązkowych badań do 7. Z listy badań zostały usunięte badania istotne dla bezpieczeństwa osób uprawiających sport, takie jak obowiązkowa dla wszystkich zawodników konsultacja laryngologiczna i okulistyczna oraz konsultacja neurologiczna dla osób uprawiających sporty walki czy badanie spirometryczne w przypadku osób uprawiających płetwonurkowanie. Dopuszczenie do uprawiania sportu bez tych badań może być przyczyną ciężkiego uszczerbku na zdrowiu i poważnych kontuzji.