Sędz.2018.2.27

| Akt nieoceniany
Wersja od: 27 lutego 2018 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 27 lutego 2018 r.
w przedmiocie projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach

Krajowa Rada Sądownictwa po zapoznaniu się z przedłożonym projektem - przesłanym przy piśmie Pana Łukasza Piebiaka - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości z 12 lutego 2018 r. DL-VIII-4392-11/17, postanowiła nie zgłaszać uwag.