Sędz.2018.2.6

| Akt nieoceniany
Wersja od: 6 lutego 2018 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 6 lutego 2018 r.
w przedmiocie projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie warunków organizacyjnotechnicznych dotyczących formy wniosków i dokumentów oraz ich składania drogą elektroniczną do sądów rejestrowych i Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu posługiwania się dokumentami wydanymi w postaci elektronicznej (B356)

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie warunków organizacyjno-technicznych dotyczących formy wniosków i dokumentów oraz ich składania drogą elektroniczną do sądów rejestrowych i Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu posługiwania się dokumentami wydanymi w postaci elektronicznej (B356), postanowiła nie zgłaszać uwag do przedmiotowego projektu.