Lekarz.2018.10.12

| Akt nieoceniany
Wersja od: 12 października 2018 r.

STANOWISKO Nr 44/18/P-VIII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 12 października 2018 r.
w sprawie projektu rozporządzenia w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty przekazanym przy piśmie Pana Sławomira Gadomskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia z dnia 12 października 2018 r. znak:NSK.844.43.2018, zgłasza następujące uwagi:
W dołączonym do projektu rozporządzenia dokumencie - "Ocena Skutków Regulacji" znajduje się stwierdzenie, że w części Funduszu Pracy będącego w dyspozycji Ministra Zdrowia nie ma wolnych środków finansowych mogących zabezpieczyć przewidziane projektem rozporządzenia podwyżki dla lekarzy stażystów w 2018 r., ani w latach kolejnych. Wskazuje się tam również, że w 2019 r. zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2019 r. środki na realizację rozporządzenia zabezpieczone są w planie finansowym Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. W takiej sytuacji Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wyraża zaniepokojenie, że nie zabezpieczono środków na realizację postanowień wynikających z ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych w części dotyczącej podwyżek dla stażystów. Powstaje pytanie, czy podmioty lecznicze zatrudniające stażystów otrzymają w 2018 roku dodatkowe środki na sfinansowanie podwyżek. Brak gwarancji finansowania tych podwyżek ze środków Funduszu Pracy w roku 2018 spowoduje oczywiste trudności w realizacji przez lekarzy stażystów prawa do należnego im wyższego wynagrodzenia.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej stwierdza ponadto, że rozporządzenie gwarantujące zwiększenie wysokości wynagrodzenia zasadniczego lekarzy stażystów

powinno być uchwalone przed dniem 1 lipca 2018 r., ponieważ obowiązek podwyższenia wynagrodzenia dla stażystów wynika z ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Wprowadzenie tej podwyżki z datą wsteczną jest niewłaściwą praktyką, ponieważ nie daje gwarancji, że zwiększone wynagrodzenie rzeczywiście trafi do wszystkich zainteresowanych, w szczególności biorąc pod uwagę, że niektórzy stażyści uprawnieni do podwyżek z dniem 30 września 2018 r. ukończyli już staż podyplomowy (lekarze dentyści) i mogą już obecnie nie pozostawać w stosunku pracy z pracodawcą, u którego odbywali staż podyplomowy. Samorząd lekarski uważa, że Ministerstwo Zdrowia powinno dołożyć wszelkich starań - zarówno na poziomie legislacyjnym jak i na poziomie nadzoru nad realizacją stażu podyplomowego - aby zagwarantować, że podwyżka trafi do wszystkich uprawnionych stażystów, także tych, których umowy o prace uległy już rozwiązaniu.