Lekarz.2018.6.22

| Akt nieoceniany
Wersja od: 22 czerwca 2018 r.

STANOWISKO Nr 7/18/P-VIII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 22 czerwca 2018 r.
w sprawie projektu rozporządzenia w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury przekazanym przy piśmie Pani Józefy Szczurek-Żelazko, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia z dnia 14 czerwca 2018 r. znak: NSR.842.128.2018.JG, stwierdza co następuje:

Wysokość wynagrodzenia zasadniczego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizację w trybie rezydentury określona w projekcie opiniowanego rozporządzenia jest zgodna z treścią uzgodnień przyjętych w porozumieniu Ministra Zdrowia z Porozumieniem Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy z dnia 8 lutego 2018 r.

Oceniając obecny projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury, Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej przypomina, że postulowany poziom wynagrodzeń lekarzy, którego domaga się samorząd lekarski, został ustalony w apelu nr 7 Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 16 maja 2016 r. oraz w stanowisku nr 3 XIV Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 26 maja 2018 r. w sprawie minimalnego wynagrodzenia lekarzy i lekarzy dentystów i dla lekarza bez specjalizacji wynosi dwukrotną średnią krajową. Oczekuje się zatem podejmowania dalszych działań zmierzających do stopniowego podwyższania wynagrodzeń lekarzy i lekarzy rezydentów. Prezydium wskazuje ponadto, że należy poziom wynagrodzenia zasadniczego lekarzy w trakcie specjalizacji w trybie rezydentury doprecyzować ustawowo, dokonując zmiany art. 16j ust. 3 ustawy o zawodzie lekarze i lekarza dentysty zmieniając liczbę 70% na 200%, co dawałoby większą gwarancję stabilności tych wynagrodzeń.