Projekt rozporządzenia w sprawie ramowego programu zajęć praktycznych dla kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego. - OpenLEX

Projekt rozporządzenia w sprawie ramowego programu zajęć praktycznych dla kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego.

Akty korporacyjne

Lekarz.2017.4.28

Akt nieoceniany
Wersja od: 28 kwietnia 2017 r.

STANOWISKO Nr 25/17/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 28 kwietnia 2017 r.
w sprawie projektu rozporządzenia w sprawie ramowego programu zajęć praktycznych dla kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ramowego programu zajęć praktycznych dla kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego przekazanym przy piśmie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia, pana Marka Tobarkiewicza z dnia 29 marca 2017 r., znak: NSK.078.133.2016.EK przedstawia następujące uwagi do projektu:

Mając na uwadze, że dwusemestralne praktyczne nauczanie studentów ostatniego roku kierunku lekarskiego i lekarsko dentystycznego jest istotnym elementem zdobywania umiejętności potrzebnych do wykonywania zawodu należy dążyć do tego, aby w ramach programu tego praktycznego nauczania przedstawić studentom szerokie spektrum umiejętności praktycznych koniecznych do wykonywania zawodu. Obawy samorządu budzi jednak to, czy rzeczywiście wszystkie umiejętności wymienione w załącznikach do projektu rozporządzenia student będzie w stanie opanować w ramach praktycznego nauczania. Postuluje się więc, aby w miarę możliwości wspierać ten etap kształcenia studentów i zapewniać warunki do realizacji procedur wymienionych w wykazach.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej proponuje rozszerzyć ramowy program zajęć dla kierunku lekarsko-dentystycznym o praktyczne nauczanie z zakresu radiologii stomatologicznej i szczękowo-twarzowej. Program praktycznego nauczania powinien obejmować m.in. informacje o: specyfice pracowni RTG, wyposażeniu pracowni w sprzęt, technikach wykonywania zdjęć wewnątrzustnych, w tym telebocznych i pantomograficznych, zasadach interpretacji i opisywania zdjęć RTG, roli badań RTG w leczeniu endodontycznym, diagnostyce RTG w chorobach przyzębia.

Proponuje się także uzupełnienie programu nauczania w zakresie protetyki stomatologicznej o wiedzę praktyczną związaną z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań i technologii cyfrowych takich jak m.in. zastosowanie skanera wewnątrzustnego zamiast tradycyjnego wycisku, zastosowanie drukarek 3D czy wirtualnego planowania zabiegów. Postuluje się także, aby do programu nauczania dodać informację o zasadach prowadzenia praktyki dentystycznej.

Samorząd lekarski zgłasza także, że w ramowym programie zajęć dla kierunku lekarsko-dentystycznego powinno się uwzględnić umiejętność interpretacji wyników badań cytologicznych i histopatologicznych.