Sędz.2017.9.15

| Akt nieoceniany
Wersja od: 15 września 2017 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 15 września 2017 r.
w przedmiocie projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi, skierowanym przy piśmie Ministra Sprawiedliwości Nr DL-VI-456-1/17, nie zgłasza uwag do jego treści.