Lekarz.2017.8.24

| Akt nieoceniany
Wersja od: 24 sierpnia 2017 r.

STANOWISKO Nr 56/17/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 24 sierpnia 2017 r.
w sprawie projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie nadania statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej sołectwom: Gałajny, Czyprki i Woryny, położonym na obszarze gminy Górowo Iławieckie

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie nadania statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej sołectwom: Gałajny, Czyprki i Woryny, położonym na obszarze gminy Górowo Iławieckie, przekazanym przy piśmie pana Marka Tombarkiewicza, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia z 3 sierpnia 2017 r. znak: OZU.533.86.2017.EM, negatywnie opiniuje przedmiotowy projekt rozporządzenia.