Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wykazu zawodów regulowanych podlegających wzajemnemu ostrzeganiu państw członkowskich.

Akty korporacyjne

Sędz.2016.3.10

Akt nieoceniany
Wersja od: 10 marca 2016 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 10 marca 2016 r.
w przedmiocie projektu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wykazu zawodów regulowanych podlegających wzajemnemu ostrzeganiu państw członkowskich

Krajowa Rada Sądownictwa zapoznała się z treścią przedłożonego projektu i nie zgłasza uwag.