Akty korporacyjne

Lekarz.2017.11.23

| Akt nieoceniany
Wersja od: 23 listopada 2017 r.

STANOWISKO Nr 75/17/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 23 listopada 2017 r.
w sprawie projektu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników, ich domowników oraz osób pobierających emeryturę lub rentę rolniczą

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników, ich domowników oraz osób pobierających emeryturę lub rentę rolniczą, przekazanym przy piśmie Pana Piotra Gryzy - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia znak UZ- PR.0212.1.2017.KM z dnia 2 listopada 2017 r., stoi na stanowisku, iż rolnicy powinni podlegać takim samym zasadom w zakresie obciążenia składkami na ubezpieczenie zdrowotne jak pozostałe grupy zawodowe.