Akt korporacyjny

Sędz.2018.7.27

| Akt nieoceniany
Wersja od: 27 lipca 2018 r.

OPINIA
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 27 lipca 2018 r.
w przedmiocie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1206/2001 z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie współpracy między sądami państw członkowskich przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych (COM(2018)378)

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1206/2001 z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie współpracy między sądami państw członkowskich przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych (COM(2018)378), przekazanym przy piśmie Ministra Sprawiedliwości z 20 lipca 2018 r. (znak: DL-II-8561- 11/18), nie zgłasza uwag do jego treści.