Akty korporacyjne

Lekarz.2020.4.24

| Akt nieoceniany
Wersja od: 24 kwietnia 2020 r.

STANOWISKO Nr 42/20/P-VIII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 24 kwietnia 2020 r.
w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty, przesłanym przy piśmie Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Józefy Szczurek-Żelazko z dnia 23 kwietnia 2020 r., znak: KNLU.0210.11.2020.GG zgłasza następujące uwagi:

Projekt przewiduje, że w przypadku niezrealizowania przez lekarza, lekarza dentystę programu stażu podyplomowego w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, czas trwania stażu ulega przedłużeniu. W myśl projektu rozporządzenia za czas, w którym lekarz, lekarz dentysta w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii nie może realizować programu stażu, przysługuje mu wynagrodzenie, o ile zgłosił pracodawcy ustnie lub pisemnie gotowość do jego realizacji.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej uważa, że projektowane rozporządzenie nie rozwiązuje wszystkich problemów, z którymi borykają się obecnie osoby odbywające staż podyplomowy. Krytycznie oceniamy także niespełna 24-godzinny czas wyznaczony samorządowi zawodowemu lekarzy i lekarzy dentystów na zaopiniowanie tego aktu prawnego. Kwestie związane z organizacją stażu podyplomowego są dla lekarzy stażystów - członków naszego samorządu niezmiernie istotnym elementem ich życia zawodowego, dlatego czas na wyrażenie opinii w tej sprawie powinien być znacznie dłuższy.

Odnosząc się do przedstawionego projektu samorząd wyraża stanowisko, że w zaistniałej nadzwyczajnej sytuacji, której nikt nie mógł przewidzieć, nie należy dążyć do przedłużania stażu podyplomowego, lecz szukać rozwiązań prawnych i organizacyjnych, które pozwoliłyby ten staż ukończyć. Przewidziane w projekcie rozporządzenia przedłużenie stażu powinno zatem dotyczyć wyłącznie osób, które zawnioskują o przedłużenie stażu. Pewna grupa stażystów będzie zainteresowana przedłużeniem stażu podyplomowego o okres, kiedy nie realizowała w pełni programu stażowego, natomiast pozostała część stażystów powinna mieć możliwość zaliczenia stażu w całości lub części bez konieczności jego przedłużania. Proponowane przez Prezydium rozwiązanie byłoby zgodne duchem komunikatu Ministerstwa Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2020 r., z którego wynika, że wydłużenie stażu podyplomowego powinno być zależne od woli lekarza.

Zgłaszamy także pilną konieczność uregulowania wpływu przebywania przez stażystę na kwarantannie na bieg stażu podyplomowego. Obecnie kwestia ta wymyka się nowej regulacji przewidzianej w art. 15 ust. 8a-8d ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, nie reguluje jej niestety również opiniowany projekt rozporządzenia. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej stoi na stanowisku, że kwarantanna - jako okres przymusowej, ale zarazem dość krótkiej, przerwy w wykonywaniu programu stażu - nie powinna w żaden sposób przedłużać stażu podyplomowego, chyba że stażysta zawnioskuje o przedłużenie stażu w takim wypadku.

Podobnie ewentualny obowiązek przedłużenia stażu dla osób korzystających z prawa do opieki nad dzieckiem z powodu zamknięcia szkół i przedszkoli jest bardzo krzywdzący. Przedłużenie stażu może spowodować przesunięcie terminu trudności w terminowym złożeniu wniosku o specjalizację, a to z kolei rodzi ryzyko braku ciągłości pracy takich lekarzy.

Na koniec zgłaszamy zagadnienie dotyczące zaliczania stażu na mocy obowiązującego już art. 15 ust. 8a-8d ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Zaliczanie stażu to co do zasady kompetencja samorządu lekarskiego, dlatego proponujemy, aby Minister Zdrowia - upoważniony na mocy art. 15 ust. 8c ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty do uznawania równoważności okresu, w którym lekarz ten nie realizował programu stażu podyplomowego, z realizowaniem tego programu - uznawał rekomendacje, które będą wydawane przez samorząd lekarski w tym zakresie.