Nowość Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie Krajowego Rejestru Nowotworów.

Akty korporacyjne

Lekarz.2023.4.20

Akt nieoceniany
Wersja od: 20 kwietnia 2023 r.

STANOWISKO Nr 23/23/P-IX
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 20 kwietnia 2023 r.
w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie Krajowego Rejestru Nowotworów

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającym rozporządzenie w sprawie Krajowego Rejestru Nowotworów, przekazanym przy piśmie Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia pana Waldemara Kraski z dnia 22 marca 2023 r. (DLJ.430.3.2022.PR) zgłasza następujące uwagi do projektu:

Niewątpliwie podstawowe założenia projektu rozporządzenia, polegające na poprawie efektywności obserwacji procesów rozpoznawania i leczenia chorób nowotworowych, są słuszne. Przedstawiony projekt zakłada stworzenie wspólnej platformy zbierania danych dot. nowotworów. Niestety platforma ta ciągle nie istnieje i dopóki nie zostanie stworzona, obciążenie lekarzy (głównie onkologów) wprowadzaniem do Rejestru ogromu nowych danych przewidzianych w zmienianym § 5 rozporządzenia wydaje się wyzwaniem ponad możliwości systemu i ludzi, szczególnie że projektowane rozporządzenie wprowadza kilka różnych terminów na przekazywanie danych do Rejestru. Należy zatem zaproponować, aby wprowadzenie zmian objętych projektem rozporządzenia zostało uzależnione od wcześniejszego uruchomienia elektronicznej platformy zbierania tych danych. Na obecnym etapie wprowadzenie tych wymagań grozi zapaścią systemu opieki w onkologii.

Projekt rozporządzenia przewiduje integrację szpitalnych systemów informatycznych z systemem teleinformatycznym wytworzonym w ramach projektu e- KRN+ e-KRN+, w ramach którego będzie integracją objęte będą 4 systemy (3 oddziały Narodowego Instytutu Onkologii - Państwowy Instytut Badawczy oraz Instytut Hematologii i Transfuzjologii). Pozostaje kwestia pozostałych oddziałów onkologicznych oraz ich dostępu i ewentualnej integracji ich systemów informatycznych z systemem rejestru.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wnosi także o rozważenie stworzenia osobnego rejestru nowotworów u dzieci, o co od lat postuluje środowisko onkologów dziecięcych, którzy z Krajowego Rejestru Nowotworów nie korzystają, choć muszą tam wprowadzać wszystkich pacjentów.