Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach... - OpenLEX

Nowość Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.

Akty korporacyjne

Lekarz.2022.12.20

Akt nieoceniany
Wersja od: 20 grudnia 2022 r.

STANOWISKO Nr 39/22/P-IX
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 20 grudnia 2022 r.
w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, przekazanym przy piśmie Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia pana Waldemara Kraski z dnia 10 grudnia 2022 r., znak: DLT.0210.4.2022.JM, zgłasza następujące uwagi do przedmiotowego projektu.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zgłasza, że projekt rozporządzenia skutkuje utratą mocy obowiązującej dotychczasowego § 13 ustęp 5, który stanowi, że: "Lekarz lub pielęgniarka zwracają szczególną uwagę na pacjentów, którzy są nieprzytomni. Pogorszenie stanu ogólnego pacjenta, w szczególności w okresie od 15 do 20 minut od rozpoczęcia przetaczania każdej jednostki krwi lub jej składnika, może być objawem niepożądanej reakcji, o której świadczą: obniżenie ciśnienia tętniczego, nieuzasadnione krwawienie, które może być następstwem rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego, oraz hemoglobinuria lub oliguria, które mogą być pierwszym objawem ostrej hemolitycznej reakcji poprzetoczeniowej". W uzasadnieniu do projektu rozporządzenia Ministerstwo Zdrowia nie przedstawiło motywów uchylenia tego przepisu, w szczególności Ministerstwo nie wskazuje, czy ten zabieg legislacyjny był konsultowany z Krajową Radą do Spraw Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz czy był uzgadniany ze środowiskiem lekarzy pracujących w podmiotach leczniczych, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia krwią.

Zastrzeżenia budzi projektowany przepis § 13 ust. 3 w zakresie, w jakim istotnie różnicuje czas obserwacji pacjenta po przetoczeniu, uzależniając długość obserwacji od tego czy pacjent pozostaje w hospitalizacji (wówczas obserwacja wynosi 24 godziny) czy też pacjent jest wypisywany z oddziału szpitalnego (wówczas obserwacja wynosi co najmniej 2 godziny). Wydaje się, że tak duże zróżnicowanie okresu obserwacji pacjenta po takiej samej procedurze medycznej, jaka jest przetoczenie, nie znajduje dostatecznego uzasadnienia.

Zdaniem Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej doprecyzowania wymaga także projektowane brzmienie § 13 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia, które stanowi, że lekarz odpowiedzialny za przetoczenie lub wyznaczona przez niego pielęgniarka lub położna są odpowiedzialni za obserwację pacjenta podczas przetoczenia oraz przez co najmniej 2 godziny od zakończenia przetoczenia - w przypadku gdy pacjent jest wypisywany z oddziału szpitalnego lub przetoczenie odbyło się w trybie hospitalizacji jednodniowej. Wątpliwości budzi zapis mówiący o "co najmniej 2-godzinnej obserwacji". Po pierwsze, jest to niespójne z zapisem o długości obserwacji po przetoczeniu krwi, gdy pacjent pozostaje w oddziale szpitalnym, ponieważ tam jest sztywno określony czas obserwacji wynoszący 24 godziny. Po drugie, przepis określający co najmniej 2-godzinną obserwację powinien precyzować, w jakich okolicznościach ma być podjęta decyzja o przedłużeniu obserwacji ponad 2 godziny oraz wskazywać, że brak niepokojących objawów w ciągu 2 godzin po zakończeniu przetoczenia uzasadnia ograniczenie obserwacji do 2 godzin.