Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów.

Akty korporacyjne

Lekarz.2020.10.29

| Akt nieoceniany
Wersja od: 29 października 2020 r.

STANOWISKO Nr 120/20/P-VIN
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 29 października 2020 r.
w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów, przekazanym przy piśmie Pani Małgorzaty Zadorożnej Dyrektora Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych w Ministerstwie Zdrowia z dnia 29 października 2020 r., znak: RKLU.0210.1.2020.GG, zgłasza następującą uwagę do tego projektu.

Projekt rozporządzenia wprowadza możliwość, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, skierowania lekarza do odbywania szkolenia specjalizacyjnego do jednostki akredytowanej, w której występuje szczególnie duże zapotrzebowanie na lekarzy, z pominięciem wyboru jednostki dokonanego przez tego lekarza zgodnie z § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1566). Rozwiązanie to jest niezrozumiałe i w proponowanym brzmieniu nie może być zaakceptowane. Należy zauważyć, że wojewoda ma możliwość kierowania lekarzy do pracy przy zwalczaniu epidemii na podstawie art. 47 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 poz.1239, ze zm.). Przepisy tej ustawy przewidują, że skierowanie przez wojewodę następuje w drodze decyzji, określają czas na jaki następuje skierowanie, przypadki kiedy lekarz nie może być skierowany do pracy przy epidemii oraz zasady wynagradzania lekarza skierowanego do pracy przy zwalczaniu epidemii. Należy zauważyć, że wybór jednostki szkolącej jest wyborem wieloletnim, dokonywanym w oparciu o wiele czynników: poziom merytoryczny, poziom kształcenia, warunki zatrudnienia przez pracodawcę, odległość od miejsca zamieszkania. Tymczasem projektowane przepisy nie wprowadzają jakichkolwiek ograniczeń w zakresie możliwości skierowania lekarza do odbywania szkolenia specjalizacyjnego do innej jednostki akredytowanej, niż wybrana przez lekarza, wskazując jedynie w projektowanym § 7 ust. 1b rozporządzenia bardzo nieprecyzyjną przesłankę, że wojewoda bierze pod uwagę miejsce zamieszania kierowanego lekarza. Rozwiązanie to ma więc w istocie na celu ułatwienie możliwości kierowania lekarzy do pracy przy epidemii, mimo mogących istnieć przeciwwskazań do takiego skierowania takich jak np. ciąża, czy wychowywanie niepełnoletnich dzieci i nie określając jednocześnie podstawowych praw lekarza, które będą się z tym łączyły.