Akty korporacyjne

Lekarz.2020.3.30

| Akt nieoceniany
Wersja od: 30 marca 2020 r.

STANOWISKO Nr 37/20/P-VIII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 30 marca 2020 r.
w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów, przekazanym przy piśmie Pani Józefy Szczurek- Żelazko - Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia z dnia 27 marca 2020 r., znak: KNLU.0210.8.2020.GG, postuluje, aby decyzja wojewody, o której mowa w projektowanym § 6a rozporządzenia była obwarowana następującymi warunkami:
1) opinią/zgodą podmiotu szkolącego (biorąc pod uwagę specyfikę lub reorganizację pracy związaną z epidemią - aktualnie COVID19) oraz
2) zgodą lekarza zakwalifikowanego do odbywania specjalizacji.

Doprecyzowania proponowanych zmian w sposób wskazany przez Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej może mieć istotny wpływ na zdrowie publiczne, gdyż sytuacja każdego lekarza i lekarza dentysty będzie bardziej przewidywalna, a ponadto może zapobiec opóźnianiu skierowania lekarzy zakwalifikowanych do odbywania specjalizacji chorób zakaźnych.