Akty korporacyjne

Lekarz.2019.7.16

| Akt nieoceniany
Wersja od: 16 lipca 2019 r.

STANOWISKO Nr 73/19/P-VIII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 16 lipca 2019 r.
w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej, o którym powiadomił Pan Sławomir Gadomski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, pismem z dnia 4 lipca 2019 r., znak: OIPS.0212.1.20190IPS.0212.1.2019.MK, popiera rozszerzenie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej o kolejne dwa województwa. Zwiększenie zasięgu pilotażu to pożądane działanie, które ma szanse stworzyć podwaliny do wiarygodnej oceny całego systemu.

Ponadto Prezydium NRL zauważa, że w projekcie poza ustaloną już wcześniej rolą Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego (WOK) określono szczegółowo zadania Współpracującego Uniwersyteckiego Ośrodka Klinicznego (WUOK). Wskazano, że WUOK koordynuje i prowadzi wysokiej jakości biobankowanie materiału biologicznego pobranego od świadczeniobiorców będących pod opieką tego ośrodka, wojewódzkiego ośrodka koordynującego i ośrodków współpracujących I i II poziomu oraz badania naukowe w zakresie terapii personalizowanej, badań genomowych i innych badań poprawiających analizowane wskaźniki leczenia świadczeniobiorców. W tym miejscu podkreślić należy, że szczegółowe określenie zasad współpracy pomiędzy WOK oraz WUOK pozwoli na niezbędną wymianę informacji. Uruchomienie wspólnej dla województwa, a być może równocześnie i centralnej bazy danych stworzy konieczność przekazywania oraz weryfikacji wyników leczenia w danym ośrodku. Przetestowanie nowych zasad organizacji opieki onkologicznej polegającej na ścisłej współpracy pomiędzy ośrodkami oraz sprawozdawczości wyników leczenia powinny stanowić główne cele wprowadzania systemu.

Ponadto w ocenie Prezydium NRL rola, jaką przewidziano w projekcie rozporządzenia dla ośrodków akademickich, wydaje się być niepełna. Niejednokrotnie to właśnie szpitale uniwersyteckie stanowią bazę o największym w województwie potencjale możliwości leczenia onkologicznego w ramach wielodyscyplinarnych zespołów terapeutycznych. Biorąc pod uwagę treść rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej wojewódzki ośrodek koordynujący to podmiot leczniczy o największym w danym województwie potencjale w zakresie personelu medycznego oraz sprzętu i aparatury medycznej, wyspecjalizowany w opiece onkologicznej nad świadczeniobiorcą, dysponujący możliwością kompleksowego leczenia onkologicznego i koordynujący opiekę onkologiczną w ramach sieci onkologicznej. Wśród województw objętych pilotażem przykładem takiej sytuacji jest województwo pomorskie, gdzie rolę wojewódzkiego ośrodka koordynującego ma objąć Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku. Zdaniem Prezydium NRL w projekcie rozporządzenia należy określić, że ośrodek akademicki może zostać wybrany do roli WOK i wówczas jednocześnie pełnić funkcje WUOK.