Akty korporacyjne

Lekarz.2019.4.12

| Akt nieoceniany
Wersja od: 12 kwietnia 2019 r.

STANOWISKO Nr 38/19/P-VIII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 12 kwietnia 2019 r.
w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie recept

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie recept, przekazanym przy piśmie pana Macieja Miłkowskiego - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2019 r., znak: PLO.461.47.2019.PR pozytywnie opiniuje przedłożony projekt rozporządzenia.