Akty korporacyjne

Lekarz.2018.11.23

| Akt nieoceniany
Wersja od: 23 listopada 2018 r.

STANOWISKO NR 74/18/P-VIII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 23 listopada 2018 r.
w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową, o którym poinformował Pan Zbigniew Król - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia w piśmie z dnia 22 października 2018 r., znak: OZU.533.109.2018.EM zgłasza następujące uwagi do przedmiotowego projektu:
1) Wątpliwości budzi zmiana zaproponowana w § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia, zgodnie z którą lekarz będzie zobowiązany do stwierdzania kiedy pacjent po raz ostatni korzystał z leczenia uzdrowiskowego lub rehabilitacji uzdrowiskowej. W ocenie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej pacjent powinien składać oświadczenie w przedmiotowym zakresie lub mieć obowiązek dostarczenia karty z leczenia uzdrowiskowego.
2) W ocenie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej należy pozostawić lekarzowi ubezpieczenia zdrowotnego możliwość wpisania na skierowaniu miejsca i rodzaju leczenia uzdrowiskowego. Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego posiada więcej informacji o swoim pacjencie, którymi nie dysponuje lekarz NFZ, np. o złej tolerancji pobytu pacjenta w konkretnym miejscu leczenia.