Lekarz.2018.10.12

| Akt nieoceniany
Wersja od: 12 października 2018 r.

STANOWISKO Nr 50/18/P-VIII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 12 października 2018 r.
w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, nadesłanym przy piśmie pani Józefy Szczurek-Żelazko - Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia z dnia 27 września 2018 r., znak: NSM.0212.1.2018 nie popiera wprowadzania nowej specjalizacji w dziedzinie psychoterapia kliniczna dzieci i młodzieży.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej postuluje zmniejszenie liczby specjalizacji, gdyż wprowadzanie nowych dziedzin specjalizacji skutkuje utrudnieniem dostępu do specjalistów, a w efekcie wydłuża kolejki oczekujących na świadczenia opieki zdrowotnej.