Lekarz.2018.9.21

| Akt nieoceniany
Wersja od: 21 września 2018 r.

STANOWISKO Nr 37/18/P-VIII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 21 września 2018 r.
w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie podziału kwoty środków finansowych w 2018 r. stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie podziału kwoty środków finansowych w 2018 r. stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację, przekazanym przy piśmie Pana Marcina Czecha - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia z dnia 13 września 2018 r., znak: PLO.461.52.2018 - pozytywnie ocenia zwiększenie w planie finansowym NFZ środków publicznych przeznaczonych na finansowanie świadczeń gwarantowanych, w tym m.in. na programy lekowe i leczenie onkologiczne.