Lekarz.2018.9.14

| Akt nieoceniany
Wersja od: 14 września 2018 r.

STANOWISKO Nr 32/18/P-VIII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 14 września 2018 r.
w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, przekazanym przy piśmie Pana Sławomira Gadomskiego - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2018 r. znak: PZT.407.122.2018.TK przedstawia następujące uwagi do projektu rozporządzenia:
1) § 9 ust. 3 pkt 1 i 2 wymaga doprecyzowania, czy dwukrotne oznaczenie w celu wydania potwierdzonego wyniku grupy krwi dotyczy również oznaczenia regularnych przeciwciał anty-A, anty-B. Jeśli tak to należy określić, gdzie należy umieszczać zapis tego oznaczenia w przypadku wykonywania go przy próbie zgodności. W księdze prób zgodności brak jest miejsca na wpis regularnych przeciwciał;
2) § 9 ust. 4 pkt 1 i 2 wymaga doprecyzowania, że wynik powinien pochodzić z pracowni immunologii;
3) w 9 ust. 6 należy po wyrazach "dopuszcza się wykonanie" dopisać wyraz

"drugiego";

4) w § 9 ust. 8 dopuszcza się jednoczasowe pobranie dwóch próbek krwi, pod warunkiem udokumentowanego przeprowadzenia identyfikacji pacjenta przez dwie osoby, bez wskazania miejsca udokumentowania identyfikacji, czy na zleceniu na gdzie identyfikacja ma zostać udokumentowana. Z tych względów proponujemy dodać następujący zapis: "W takim przypadku próbę zgodności należy wykonywać z próbki oddzielnie w tym celu pobranej, w innym czasie. Jeśli wydajemy KKCz zgodny grupowo przed wykonaniem próby zgodności, należy skontrolować przed wydaniem antygeny ABD w dostarczonej próbce krwi pacjenta".
5) w § 9 ust. 12 proponujemy po wyrazie "zleceniu" dodać " na wykonanie próby zgodności";
6) w § 14 ust. 4 pkt 8 nadać następujące brzmienie ppkt a: "a) pobrane po przetoczeniu próbki krwi pacjenta do pracowni mikrobiologicznej wykonującej badania dla podmiotu leczniczego";
7) w § 14 ust. 4 pkt 8 nadać następujące brzmienie ppkt b: "b) wszystkie pojemniki z resztkami przetaczanej krwi lub jej składników przesłać do Centrum, które przesyła je do pracowni mikrobiologicznej, z którą ma podpisaną umowę na wykonywanie badań";
8) w 14 ust. 4 pkt 9 po wyrazie "reakcji" dodać wyraz "poprzetoczeniowej";
9) § 32 ust. 8 wymaga doprecyzowania, czy wydajemy składniki zgodne w układzie ABO I RhD z biorcą tylko na podstawie dokumentu tj. potwierdzonego wyniku grupy krwi - pomijając kontrolne oznaczenie antygenów A B D w dostarczonych próbkach krwi pacjenta i wydawanych donacjach, czy formularz wydania krwi do pilnej transfuzji uzupełniamy danymi z wyniku grupy krwi i z etykiety donacji.
10) we wzorze formularza kwalifikacja do podania immunoglobuliny anty- RhD, stanowiącego załącznik nr 4 do projektu rozporządzenia w ostatniej rubryce widnieje zapis "badanie wykonał". W przypadku prowadzenia u ciężarnej profilaktyki w ciąży i podawania jej immunoglobuliny anty - D po porodzie nie wykonuje się badań. Jedynym badaniem jest oznaczenie grupy krwi noworodka. Dane w formularzu nie muszą być i często nie są wypełniane przez wykonującego badania diagnostę laboratoryjnego. W związku z tym zasadnym jest umieszczenie zapisu "podpis osoby kwalifikującej" zamiast 'badanie wykonał".

Ponadto w projektowanym rozporządzeniu brak jest przepisu wymagającego dokumentowania w książce przychodów i rozchodów informacji innych niż wydanie składnika krwi dla biorcy, np. informacji o utylizacji z powodu przeterminowania lub uszkodzenia pojemnika, zwrocie lub reklamacji. Brak jest również wymogu dokumentowania w tej książce szczególnego charakteru wydania tj. do pilnego przetoczenia. W związku z tym proponujemy dodać w § 18 ust. 2 przepis zawierający w książce przychodów i rozchodów informacje o dokumentowaniu składnika krwi nie wykorzystanym do przetoczeń.

Brak jest również przepisu regulującego kwestię z jakim dokumentem mają być wydawane składniki krwi z Banku krwi. W związku z tym proponujemy w § 21 dodać ust. 5 w następującym brzmieniu:

"5. Wydanie krwi i jej składników z banku krwi następuje na podstawie kwitu zawierającego następujące informacje: datę i godzinę wydania, nazwę oddziału, dane pacjenta (imię i nazwisko, PESEL, lub jak dla NN, płeć, numer księgi głównej lub numer identyfikacji pacjenta), dane składnika krwi (nazwa, numer, grupa krwi, objętość, ilość jednostek), data i podpis wydającego, data i godzina odbioru oraz podpis odbierającego.".