Lekarz.2018.8.3

| Akt nieoceniany
Wersja od: 3 sierpnia 2018 r.

STANOWISKO Nr 21/18/P-VIII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 3 sierpnia 2018 r.
w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej, o którym poinformował Pan Marcin Czech - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia w piśmie z dnia 13 lipca 2018 r., znak: ASG.4084.44.2018.IJ, zgłasza następujące uwagi:

W ocenie Prezydium NRL wątpliwości budzi zmiana polegająca na modyfikacji elementów skierowania na cykl zabiegów w ramach zakresu fizjoterapia ambulatoryjna oraz fizjoterapia domowa określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia, w wyniku której lekarz nie będzie wskazywał w skierowaniu zleconych zabiegów fizjoterapeutycznych wraz z określeniem okolicy ciała, ewentualnej strony (prawa, lewa) oraz liczby poszczególnych zabiegów w cyklu. Mając na uwadze bezpieczeństwo pacjentów Prezydium NRL uważa, że zasadne jest, aby postępowanie fizjoterapeuty było zgodne ze skierowaniem wystawionym przez lekarza - jako osoby posiadającej odpowiednie przygotowanie i wiedzę w zakresie opieki nad pacjentem.