Akt korporacyjny

Lekarz.2018.6.15

| Akt nieoceniany
Wersja od: 15 czerwca 2018 r.

STANOWISKO Nr 3/18/P-VIII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 15 czerwca 2018 r.
w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, o którym Podsekretarz Stanu Ministerstwa Zdrowia poinformował w piśmie z dnia 1 czerwca 2018 r., znak: ASG.4082.138.2018.DS, zgłasza następujące uwagi do przedmiotowego projektu rozporządzenia.
Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wskazuje, że wprowadzeniu do rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego możliwości realizacji tych świadczeń przy pomocy sekretarek medycznych musi towarzyszyć zagwarantowanie przez Narodowy Fundusz Zdrowia środków finansowych na zatrudnienie tego personelu, a także określenie minimalnych norm ich zatrudnienia.

Opiniowany projekt nie przewiduje zapewnienia środków publicznych na zatrudnienie personelu pomocniczego. Potwierdzeniem powyższego jest fakt, że wskazane w Ocenie Skutków Regulacji skutki finansowe po stronie Narodowego Funduszu Zdrowia odnoszą się do zawartych w opiniowanym projekcie zmian dotyczących wprowadzenia nowych świadczeń gwarantowanych, lecz nie dotykają kwestii związanych z zatrudnianiem personelu pomocniczego.

Zawarte w opiniowanym projekcie rozwiązanie, pomijające aspekt źródeł finansowania zatrudnienia personelu pomocniczego, jest niepełne i z tego powodu nie może przynieść zakładanych celów w postaci umożliwienia bardziej racjonalnego i efektywnego udzielania świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.