Akt korporacyjny

Lekarz.2018.4.6

| Akt nieoceniany
Wersja od: 6 kwietnia 2018 r.

STANOWISKO Nr 14/18/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 6 kwietnia 2018 r.
w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, o którym Minister Zdrowia poinformował w piśmie z dnia 23 marca 2018 r., znak: ROR.450.9.16.2018.TM, zgłasza następującą uwagę do przedmiotowego projektu rozporządzenia:

w § 1 pkt 2 projektu przewidziano, że w § 16 załącznika do rozporządzenia zostanie dodany ust. 4a, zgodnie z którym Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia może określić współczynnik korygujący dotyczący świadczeń udzielanych przez ratowników medycznych. Projektowana regulacja odwołuje się do już obowiązującego § 16 ust. 3 załącznika do rozporządzenia, który wprowadza możliwość ustalenia współczynnika korygującego dla świadczeń udzielanych przez pielęgniarki i położne.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, nie negując potrzeby wzrostu wynagrodzeń ratowników medycznych, jak i innych grup medycznych, negatywnie odnosi się do przyjętego w projekcie sposobu zwiększania wynagrodzeń. Temu celowi powinny służyć rozwiązania systemowe trwale poprawiające sytuację finansową pracowników ochrony zdrowia, jak np. ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych, oraz urealnienie (podniesienie) wyceny procedur medycznych.