Lekarz.2017.8.24

| Akt nieoceniany
Wersja od: 24 sierpnia 2017 r.

STANOWISKO Nr 55/17/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 24 sierpnia 2017 r.
w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, nadesłanym przy piśmie Podsekretarza Stanu Ministerstwa Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2017 r., znak UZ- PR.0212.3.2017.KM, zgłasza następującą uwagę do przedmiotowego projektu.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej negatywnie opiniuje przewidziane w projekcie nałożenie na świadczeniodawców obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej w terminie 6 miesięcy od ogłoszenia rozporządzenia. Zakładany cel w postaci upowszechnienia stosowania przez świadczeniodawców postaci elektronicznej dla prowadzonej dokumentacji medycznej powinien być realizowany poprzez wprowadzenia mechanizmów motywacyjnych do zmiany postaci dokumentacji medycznej, a nie poprzez nakładania obowiązku na wszystkich świadczeniodawców.