Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury.

Akty korporacyjne

Lekarz.2022.7.13

Akt nieoceniany
Wersja od: 13 lipca 2022 r.

STANOWISKO Nr 10/22/P-IX
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 13 lipca 2022 r.
w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury, o którym poinformował Pan Piotr Bromber pismem z dnia 5 lipca 2022 r., znak: RKR.0210.1.2022.LT, wskazuje, że przewidziane w treści projektu wartości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury nadal odbiegają od wielokrotnie zgłaszanych postulatów środowiska lekarskiego. Wzrost wysokości wynagrodzeń kadr medycznych w tym również lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizację w trybie rezydentury jest zbyt powolny i nie zapewnia wynagradzania tych osób na poziomie odpowiadającym ich wiedzy i kompetencjom.