Akty korporacyjne

Lekarz.2018.9.10

| Akt nieoceniany
Wersja od: 10 września 2018 r.

STANOWISKO Nr 28/18/P-VIII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 10 września 2018 r.
w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, nadesłanym przy piśmie Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Pani Józefy Szczurek - Żelazko znak: ROR.450.2.3.2018.AF z dnia 24 sierpnia 2018 r. zgłasza następujące uwagi w przedmiotowej sprawie:
1. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej proponuje zmianę treści poz. 4 w Tabeli 12 i 13 polegającą na określeniu ilu pacjentów zgłosiło się do SOR w poszczególnej grupie TRIAGE, gdyż określenie "stan nagłego zagrożenia zdrowotnego" jest w ocenie Prezydium mało precyzyjne,
2. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej proponuje uściślenie określenia pacjenta urazowego w Tabeli 14 i 15 w poz. 3 poprzez określenie "Pacjent z mnogimi obrażeniami ciała zakwalifikowany do Centrum Urazowego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie centrum urazowego (Dz. U. Nr 118, poz. 803),
3. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej proponuje ponadto umieszczenie w wojewódzkim planie działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne informacji o obciążeniu poszczególnych SOR i Izb Przyjęć na terenie województwa, tzn. ile Zespołów Ratownictwa Medycznego dobowo przywozi pacjentów do poszczególnych szpitali oraz jaki jest średni czas oczekiwania Zespołu Ratownictwa Medycznego na przyjęcie w szpitalu. Analiza tych danych mogłaby pomóc wyeliminować problem nierównomiernego obciążenia oddziałów ratunkowych pacjentami w poszczególnych oddziałach ratunkowych lub izbach przyjęć, spowodowanej równoczesnym przywożeniu wielu pacjentów do jednego miejsca,
4. W ocenie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej należałoby zwiększyć rolę dyspozytora medycznego poprzez przypisanie mu zadania monitorowania liczby zespołów przewożących pacjentów do danych SOR w województwie i możliwość przekierowania karetki do innego szpitala,
5. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej proponuje ponadto stworzenie tzw. rejonów operacyjnych dla Zespołów Ratownictwa Medycznego, co usprawniłoby przekazywanie pacjenta w SOR w przypadku nierównego rozkładu szpitali i nierównomiernego rozkładu pacjentów pomiędzy szpitalami w danym województwie, a tym samym odciążyłoby najbardziej obciążone szpitale w województwie.