Lekarz.2018.8.30

| Akt nieoceniany
Wersja od: 30 sierpnia 2018 r.

STANOWISKO Nr 26/18/P-VIII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 30 sierpnia 2018 r.
w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie stosowania przymusu bezpośredniego wobec osoby z zaburzeniami psychicznymi

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie stosowania przymusu bezpośredniego wobec osoby z zaburzeniami psychicznymi, zamieszczonym na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia, o którym poinformował Pan Maciej Miłkowski - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia w piśmie z dnia 8 sierpnia 2018 r. znak: ZPN.0212.4.2018.DL(3) uważa, że karty zastosowania przymusu bezpośredniego, stanowiące załączniki nr 1 i 2 do projektu rozporządzenia są nadmiernie rozbudowane. W pkt 2 karty zastosowania przymusu bezpośredniego uzasadnienie decyzji o przedłużeniu stosowania przymusu bezpośredniego powinno uwzględniać wyniki przeprowadzonych badań, zatem niezasadnym wydaje się powielanie tych informacji w pkt 4 karty, zawierającej opis przebiegu stosowania przymusu bezpośredniego, który również powinien nastąpić z uwzględnieniem wyników badań. Zwraca się również uwagę na brak możliwości dokonywania co 15 minut oceny stanu fizycznego osoby z zaburzeniami psychicznymi unieruchomionej lub izolowanej.

Ponadto w § 5 projektowanego rozporządzenia wskazano, że ocena zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego następuje w oparciu o dokumentację medyczną. Zdaniem Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wątpliwym jest ocena zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego w oparciu o kryteria wskazane w tym przepisie na podstawie dokumentacji medycznej.

Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że w wykazie podmiotów, na które oddziałuje projekt nie uwzględniono szpitali innych niż psychiatryczne, których dotyczy stosowanie przymusu bezpośredniego.