Akty korporacyjne

Lekarz.2020.5.14

| Akt nieoceniany
Wersja od: 14 maja 2020 r.

STANOWISKO Nr 47/20/P-VIII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 14 maja 2020 r.
w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego laboratorium COVID

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego laboratorium COVID, zamieszczonym na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia, zgłasza następującą uwagę do projektu.

W treści § 3 ust. 1 projektu należy dodać pkt 4 w brzmieniu:

"4) testy wykonywane personelowi medycznemu."

Proponowana zmian zagwarantuje personelowi niezbędny dostęp do testów finansowanych ze środków publicznych, co jest warunkiem koniecznym dla bezpiecznej pracy całego systemu opieki zdrowotnej.