Lekarz.2018.3.22

| Akt nieoceniany
Wersja od: 22 marca 2018 r.

STANOWISKO Nr 13/18/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 22 marca 2018 r.
w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Rejestru Nowotworów Niezłośliwych Dużych Gruczołów Ślinowych

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Rejestru Nowotworów Niezłośliwych Dużych Gruczołów Ślinowych, o którym Minister Zdrowia poinformował w piśmie z dnia 1 marca 2018 r., znak: FZP.0212.5.2017.RM IK 1049239(5), zgłasza następujące uwagi do przedmiotowego projektu rozporządzenia:
1) w § 5 pkt 1 proponuje się wykreślić lit. d (wykształcenie), gdyż nie ma uzasadnionych powodów, aby takie dane przetwarzać w przedmiotowym rejestrze;
2) zastrzeżenia Prezydium NRL budzi także § 4 projektu rozporządzenia przewidujący konieczność przekazywania danych do Rejestru na koniec każdego miesiąca. Wymóg zgłaszania danych do Rejestru co miesiąc jest nadmierny, nie ma potrzeby tak częstego raportowania tych danych.