Lekarz.2018.11.23

| Akt nieoceniany
Wersja od: 23 listopada 2018 r.

STANOWISKO Nr 68/18/P-VIII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 23 listopada 2018 r.
w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie przekazywania izbom lekarskim środków finansowych na pokrycie kosztów czynności wykonywanych przez izby lekarskie

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie przekazywania izbom lekarskim środków finansowych na pokrycie kosztów czynności wykonywanych przez izby lekarskie, o którym poinformował Pan Zbigniew Król - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia w piśmie z dnia 20 listopada 2018 r., znak: DSP.0212.4.2018.BJ, zgłasza następujące uwagi do przedmiotowego projektu:

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wskazuje, że zarówno dotychczasowy jak i projektowany sposób przekazywania izbom lekarskim środków finansowych na pokrycie kosztów czynności wykonywanych przez izby lekarskie nie zapewnia pełnej realizacji zobowiązania państwa wobec samorządu lekarskiego, które określa przepis art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich. Środki finansowe przekazywane na podstawie przywołanego przepisu powinny w pełni pokrywać koszty administracyjne ponoszone przez izby lekarskie w związku z realizacją powierzonych im ustawą zadań. Tymczasem określona w projekcie metodologia liczenia kosztów jest analogiczna do określonej w rozporządzeniu poprzednio obowiązującym, na podstawie którego następowało rozliczenie środków w wysokości daleko odbiegającej od rzeczywiście poniesionej przez izby lekarskie.

W ocenie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej rozliczenie kosztów zadań wykonywanych przez samorząd lekarski powinno polegać na zwrocie faktycznie poniesionych kosztów. Podstawą do wyliczenia maksymalnej wartości umowy powinna więc być wysokość kosztów poniesionych przez daną izbę lekarską w roku poprzednim powiększona o wskaźnik waloryzacyjny np. wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w porównaniu z rokiem poprzednim.

W przypadku nieuwzględnienia powyższego postulatu należy wskazać, że przewidziane w projekcie negocjacje, przewidziane również w rozporządzeniu poprzednio obowiązującym, nie były przeprowadzane. Projekt umowy był wysyłany przez Ministra Zdrowia pod koniec roku kalendarzowego wraz z informacją o konieczności niezwłocznego podpisania umowy, gdyż w przeciwnym razie niemożliwe byłoby przekazanie środków po zakończeniu danego roku. Taka praktyka zawierania umów uniemożliwiała podjęcie jakichkolwiek negocjacji wartości poszczególnych zadań i pozostałych zapisów umowy. W związku z powyższym zasadne byłoby wprowadzenie w § 3 ust. 1 terminu do którego Minister Zdrowia powinien zakończyć negocjacje z izbami lekarskimi i przedłożyć im stosowne projekty umów.

W ocenie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zaproponowany sposób obliczania kosztów refundacji czynności związanych z przejmowaniem i przechowywaniem dokumentacji medycznej po zmarłych lekarzach prowadzących praktyki zawodowe nie obejmuje wszystkich zmiennych, jakie mogą wpływać na wysokość faktycznie ponoszonych kosztów realizacji tego zadania. Sposób obliczania wartości tego zadania, powinien uwzględniać takie względne jak np. odległość od miejsca położenia dokumentacji medycznej do siedziby danej izby.

Uwagi szczegółowe:

1) w § 2 pkt 9 i 10 należy wykreślić wyraz "lekarzy"; Przedmiotowy przepis dotyczy wpisów w rejestrach, wśród których są rejestry do których nie wpisuje się lekarzy, a podmiot prowadzący kształcenie.
2) przewidziany w § 2 katalog kryteriów powinien obejmować również zadania polegające na prowadzeniu postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej, zarówno przez rzecznika odpowiedzialności jak i sąd lekarski, w sytuacji, w której postępowanie to nie zostało zakończone w okresie objętym sprawozdaniem;
3) w § 3 ust. 2 i 3 w pierwszym zdaniu ust. 2 przywołanie powinno dotyczyć § 2 pkt. 1-10, a w pierwszym zdaniu ust. 3 - § 2 pkt. 11-14;
4) w § 3 ust. 4 po wyrazach "budżecie państwa" należy dodać wyrazy "a ustalonej na podstawie prognozy wykonania zadań i ustalonej na dany rok w negocjacjach pomiędzy ministrem właściwym do spraw zdrowia a Izbą Lekarską";
5) w § 4 ust. 1 wyrazy "izbą lekarską" należy zastąpić wyrazami "Naczelną Izbą Lekarską i okręgowymi izbami lekarskimi";
6) w § 4 ust. 5:
a) wyrazy "izby lekarskie" należy zastąpić wyrazami "Naczelna Izba Lekarska /okręgowa izba lekarska",
b) wyraz "składają" zastąpić wyrazem "składa";
7) w § 4 ust. 3 i 5 przywołania w obu ustępach powinny dotyczyć § 3 ust. 2 i 3;
8) w § 4 ust. 4 przywołanie powinno dotyczyć ust. 3;
9) w § 5 ust. 5 odesłanie powinno dotyczyć § 2 ust. 2 i 3.