Akty korporacyjne

Lekarz.2019.7.12

| Akt nieoceniany
Wersja od: 12 lipca 2019 r.

STANOWISKO Nr 72/19/P-VIII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego "Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym - Dieta Mamy"

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zgłasza następujące uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego "Standard żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym - Dieta Mamy" (pismo z dnia 3 lipca 2019 r., znak: NKK1.0212.2.2019.2).

Prezydium zwraca uwagę, że wątpliwości budzą rozbieżności pomiędzy brzmieniem § 7 projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego "Standard żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym - Dieta Mamy", w myśl którego rozliczenie wdrożenia modelu specjalnego żywienia zapewnianego kobietom w ciąży i w okresie poporodowym w ramach pilotażu ma się odbywać z wykorzystaniem opłaty za usługę według stawki w wysokości 18,20 zł za osobodzień pobytu na oddziale, a treścią uzasadnienia do projektu, z którego wynika, że program pilotażowy zakłada podwojenie stawki podstawowej przeznaczonej na finansowanie żywienia grupy docelowej. Ponadto z treści uzasadnienia wynika, że na pozostałe koszty pilotażu takie jak: wynagrodzenie dla dietetyka, działania edukacyjne ma być przeznaczone 30 % ww. stawki żywieniowej. Powyższe oznacza de facto, że dzienna stawka żywieniowa dla kobiet w ciąży i w okresie poporodowym nie zostanie podwojona tak jak to wskazuje projektodawca w uzasadnieniu. Prezydium protestuje przeciwko określeniu stawki za osobodzień pobytu na oddziale na poziomie 18,20 zł.

W związku z rozbieżnościami pomiędzy brzmieniem przepisów projektu rozporządzenia a treścią jego uzasadnienia prosimy o wyjaśnienie czy kotwa 18,20 zł. będzie kwotą dodatkową do podstawowej stawki żywieniowej przewidzianej na pacjenta w danym szpitalu.