Lekarz.2018.9.3

| Akt nieoceniany
Wersja od: 3 września 2018 r.

STANOWISKO 27/18/P-VIII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 3 września 2018 r.
w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego dotyczącego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego dotyczącego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej, o którym Minister Zdrowia poinformował w piśmie znak: ASG.4082.181.2018.KoM, zgłasza następujące uwagi do przedmiotowego projektu rozporządzenia:
1) wskaźniki czasu określone w § 10 powinny być liczone nie od momentu wpisu do księgi głównej (który jest czynnością administracyjną i może następować w różnym czasie), lecz od stosowanego w wytycznych i badaniach czasu "od drzwi", czyli od momentu przybycia chorego do szpitala (przekroczenia drzwi izby przyjęć);
2) proponuje się uzupełnić wykaz realizatorów programu, o którym mowa w projekcie załącznika do rozporządzenia, o Regionalne Centrum Profilaktyki i Leczenia Udarów Mózgu (RCPiLUM) w Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii iTtraumatologii M. Kopernika w Łodzi. Centrum spełnia wszelkie wymogi do przeprowadzenia pilotażu, posiada wielodyscyplinarny zespół neurologów, kardiologów, neurochirurgów, neuroradiologów i anestezjologów. Posiada również wszystkie potrzebne oddziały (oddział udarowy, OIT, kardiologiczny, neurochirurgiczny, chirurgii naczyniowej), pracownię hemodynamiczną kardiologiczną oraz neuroradiologiczną, a także aparaturę, która jest wymagana do wykonywania zabiegów trombektomii zgodnie z projektowanym rozporzadzeniem. Włączenie tej placówki do pilotażu poprawi dostępność do tej formy nowoczesnej terapii w województwie łódzkim, liczącym 2,5 miliona mieszkańców.