Lekarz.2018.3.8

| Akt nieoceniany
Wersja od: 8 marca 2018 r.

STANOWISKO Nr 9/18/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 8 marca 2018 r.
w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego przekazanym przy piśmie Pana Zbigniewa Króla Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia z dnia 19 lutego 2018 r., znak: ZPM.0212.1.2018 zgłasza następujące uwagi do przedmiotowego projektu rozporządzenia:

W ocenie Prezydium NRL nie jest możliwe osiągnięcie celu przedmiotowego projektu, którym jest deinstytucjonalizacja polskiego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej polegająca na stopniowym przechodzeniu z modelu opierającego się na izolowaniu osób z zaburzeniami zdrowia psychicznego w dużych szpitalach psychiatrycznych na model środowiskowy, przy zachowaniu obecnego brzmienia § 10 przedmiotowego projektu.

W myśl § 10 przedmiotowego projektu świadczeniodawca prowadzący centrum zdrowia psychicznego udziela świadczeń opieki zdrowotnej w warunkach dziennych psychiatrycznych obejmujących m.in. niezbędne badania diagnostyczne oraz leki, ale tylko te niezbędne w stanach nagłych.

Zdaniem Prezydium NRL świadczenia psychiatryczne realizowane w warunkach dziennych psychiatrycznych mogłyby przyczynić się do zmniejszania liczby osób hospitalizowanych oraz skracania czasu ich leczenia w warunkach stacjonarnych psychiatrycznych, jeżeli w warunkach dziennych psychiatrycznych możliwe byłoby:

- dokonywanie pełnej diagnostyki psychopatologiczno - psychologicznej, jak również diagnostyki z zakresu radiodiagnostyki,
- całotygodniowe ordynowanie / prowadzenie leczenia z zakresu psychofarmakologicznego (pięć dni w oddziale, dwa- poza, w domu).

W ten sposób oddziały dzienne psychiatryczne w wielu przypadkach mogłyby być z jednej strony alternatywą w stosunku do stacjonarnych oddziałów psychiatrycznych, a z drugiej zaś strony mogłyby stać się formami bardziej efektywnymi w procesie diagnostycznym oraz terapeutycznym, aniżeli tryb postępowania w warunkach poradni zdrowia psychicznego.

Jednocześnie Prezydium NRL zauważa, że pacjenci z zaburzeniami psychotycznymi często nie współpracują w zakresie stosowanej farmakoterapii, poprzez nie przyjmowanie leków. Większa skuteczność powyższego sposobu leczenia może mieć miejsce wyłącznie w sytuacji zachowania realizacji pewnego ciągu procedur, od prowadzącego lekarza ordynującego leczenie przez zlecenie lekarskie farmokologiczne aż do realizacji pielęgniarskiej tj. kontrolowanego przyjmowania leku. Do realizacji ww. procedur wymagana jest określona organizacja oddziału, której elementem może być np. występowanie modułu "apteczek oddziałowych". Wobec powyższego § 10 przedmiotowego projektu przewidujący w warunkach dziennych udzielanie świadczeń psychiatrycznych w zakresie obejmujących tylko leki niezbędne w stanach nagłych i niezbędne badania diagnostyczne jest niezrozumiały i wymaga modyfikacji.