Akty korporacyjne

Lekarz.2018.6.15

| Akt nieoceniany
Wersja od: 15 czerwca 2018 r.

STANOWISKO Nr 5/18/P-VIII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 15 czerwca 2018 r.
w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2019 r.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia wysokości opłaty za krew i jej składniki w 2019 r., przekazanym przy piśmie Pana Janusza Cieszyńskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia, z dnia 25 maja 2018 r. znak: PZT.407.1.2018.KP, nie zgłasza uwag do przedmiotowego projektu.