Lekarz.2018.10.12

| Akt nieoceniany
Wersja od: 12 października 2018 r.

STANOWISKO Nr 51/18/P-VIII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 12 października 2018 r.
w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań na zawartość alkoholu w organizmie

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań na zawartość alkoholu w organizmie, przekazanym przy piśmie Pana Macieja Miłkowskiego - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia z dnia 21 września 2018 r., znak: ZPN.0212.6.2018.DL(3), przedstawia następujące uwagi do przedłożonego projektu:
1) § 7 ust. 1 pkt 9 projektu rozporządzenia zakłada, że protokół z badania przeprowadzonego analizatorem wydechu wskazującego na obecność alkoholu w organizmie osoby badanej zawiera informację o chorobach, na jakie choruje osoba badana - na podstawie oświadczenia osoby badanej, jeżeli jego złożenie jest możliwe. Wątpliwości budzi, czy zbieranie informacji o chorobach osoby badanej analizatorem wydechu leży w kompetencji Policji;
2) § 9 ust. 3 projektu rozporządzenia przewiduje oznaczenie probówki zawierającej krew do badania w sposób zapewniający ustalenie tożsamości osoby, od której została pobrana krew, poprzez podanie imienia i nazwiska oraz numeru PESEL tej osoby, a jeżeli nie posiada numeru PESEL, serii i numeru dokumentu potwierdzającego jej tożsamość. Wątpliwości budzi taki sposób oznaczania probówek. Może on bowiem naruszać przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Zatem zasadnym wydaje się w celu oznaczania probówek stosowanie kodów, które ponadto w pewny sposób identyfikują materiał i przypisują go do osób badanych;
3) § 10 ust. 7 projektu rozporządzenia wskazuje, że protokół z czynności pobrania krwi zawiera informację o chorobach, na jakie choruje osoba badana - na podstawie oświadczenia osoby badanej, jeżeli jego złożenie jest możliwe, zaś w § 11 ust. 2 pkt 4 przewidziano, że protokół z odstąpienia od pobrania krwi zawiera opis stanu klinicznego osoby, wobec której odstąpiono od wykonania pobrania krwi.

Analogicznie jak w pkt 1, wątpliwości budzi wymóg gromadzenia w protokołach z czynności pobrania krwi informacji o chorobach, na jakie choruje osoba badana oraz w protokołach z odstąpienia od pobrania krwi opisu stanu klinicznego osoby, wobec której odstąpiono od wykonania pobrania krwi w kontekście ochrony informacji stanowiącej tajemnicę lekarską oraz mając na względzie cel gromadzenia takich informacji tj. przeprowadzanie badania na zawartość alkoholu.